Informatie

Informatie (en een stukje geschiedenis)

Bij een website van de vereniging hoort vanzelfsprekend een verhaal over het ontstaan en een stuk geschiedenis van die vereniging. We moeten daarvoor terug naar de tijd dat FIT nog een onderdeel was van de Mr.v.d.Zandtvereniging. De heer v.d.Zandt legde zich in die dagen toe op het bereikbaar maken van sport en muziek voor de jeugd van minder draagkrachtige ouders. Hiertoe stichtte hij tal van verenigingen, waarvoor slechts een zeer bescheiden bijdrage werd gevraagd.
Rond 1945 werd daar ook een gymnastiekafdeling  aan toegevoegd die zich op 23 juni 1958 losmaakte van de Zandtvereniging en als Algemene Gymnastiekvereniging FIT zelfstandig verder ging.

Naast gymnastiek was er in de beginperiode tevens ruimte voor een afdeling recreatief volleybal voor heren,  later uitgebreid met een damesgroep. Samen met de gymnastiek met een toenemend aantal selectieleden voor de wedstrijden en door het  ontstaan van nieuwe vormen van ritmische gymnastiek en dans vormen bodyfit, body-control en kicks-aerobic de vaste onderdelen van de vereniging. Verder wordt op de webside uitgebreid ingegaan op het hoe en wat van alle onderdelen.

Het huidige bestuur FIT is  van mening dat een vereniging attent moet blijven op nieuwe ontwikkelingen en indien mogelijk moet proberen nieuwe vormen van gymnastiek aan haar leden aan te bieden. Dit laatste is uiteraard alleen mogelijk met daartoe bevoegde leiding. Door de jaren heen heeft FIT te kampen gehad met veelvuldig wisselende leiding hetgeen een negatieve invloed had op de kwaliteit van de lessen en het ledenaantal. Momenteel schommelt het ledenaantal rond de 100 en verwachten wij met de huidige enthousiaste leiding weer een vereniging met een goede toekomst te blijven.

Met ingang van 1 januari 2005 is de vereniging zich tevens gaan richten op de 55-plussers. Door de Gemeente Rheden is de afgelopen jaren een project opgestart om ouderen die nog niets aan sport deden te activeren. Gevolg hiervan is dat per genoemde datum een groep van 25 dames en heren als lid bij FIT hun plek gaan vinden. Hopelijk kunnen wij hier in de toekomst een uitbreiding aan geven.

Behalve goede leiding voor de lessen is een actief bestuur van belang voor een vereniging. In tegenstelling tot vele andere verenigingen is het FIT tot nu toe gelukt een 6-tallig bestuur in te zetten. Mede door de goede sfeer binnen de vereniging denken zij er nog niet aan het bijltje er bij neer te gooien. Door nieuwe activiteiten en ontwikkelingen  zal in de toekomst ondersteuning door een jongere garde onvermijdelijk worden. Wellicht een kans voor leden  op een andere manier dan alleen  het volgen van de lessen een bijdrage te leveren aan de vereniging. Het bestuur hoopt dat dit nog eens werkelijkheid wordt.

Ook de sportieve kant van de onderdelen krijgt zijn kansen door o.a.deelname aan (onderlinge)wedstrijden.

Uit het voorgaande blijkt dat er veel mogelijkheden liggen bij FIT, maar ook afhankelijk is van inzet van bestuur, leiding en leden zelf. Het huidige bestuur hoopt door een goede samenwerking met leiding en leden nog een aantal prettige jaren bij FIT door de kunnen  gaan en wenst nieuwe leden een fijne en sportieve tijd toe bij de vereniging.